-->

നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ ഏതെല്ലാം ?

ഡിസംബറിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ കാണാനിരിക്കുന്നത്, മലയാളത്തിന്റെ സ…

പുഷ്പ നമ്മളുദ്ദേശിച്ച ആളല്ല സൈമാ

പുറത്തുവരുന്ന ഓരോ പോസ്റ്ററുകളും കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആരാധകരും പ്രേക്ഷകരും, അതിലുപരി പുഷ്പയിലെ …