കുറുപ്പ് എന്ന സിനിമ ആദ്യ ദിനം 6 കോടിക്ക് മുകളിൽ

കുറുപ്പ് എന്ന സിനിമ ആദ്യ ദിനം 6 കോടിക്ക് മുകളിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് മോഹൻലാൽ മരക്കാർ തിയേറ്ററിൽ  റിലീ…